Voorgeschiedenis

        Op 11 december 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om een tonnagebeperking 3,5 ton uitgezonderd laden en lossen en diensten in te voeren in Schildestrand.

        Op 11 december 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om een aanvullende politieverordening op te maken in het kader van de invoering van een tonnagebeperking 3,5 ton in Schildestrand.

        Op 29 januari 2024 besliste het college van burgemeester en schepenen om de aanvullende verordening voor het invoeren van een tonnagebeperking 3,5 ton voor te leggen aan de gemeenteraad van 19 februari 2024.

 

Juridische gronden

        Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid.

        Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968, titel I hoofdstuk 2 over de aanvullende reglementen

        Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968, titel II over de plaatsing van verkeerstekens

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 23 en volgende over het parkeren

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

        De Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988

        Decreet van de Vlaamse regering van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

        Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer

 

Argumentatie

Om de doorgang te vrijwaren in Schildestrand en beschadigingen aan het wegdek en de bermen die deel uitmaken van het openbaar domein te voorkomen, is een tonnagebeperking aangewezen. De verkeerssituatie moet aangepast worden omwille van het invoeren van een tonnagebeperking vanaf 3,5 ton in Schildestrand.

 

BESLUIT

Stemming:  21 stemmen voor: Dirk Bauwens, Olivier Verhulst, Kathleen Krekels, Peter Mendonck, Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Marijke Dillen, Kristof Droessaert, Valérie Van Genechten, Hendrik Bellens, Hans Hanssen, Philippe Verschueren, Laurenz Van Ginneken, Marleen Struyf, Micheline Duysens, Tara Godts, Valerie Michel, Yolande Avontroodt, Frederik Goemaere, Franky Cools en Els Heip

Artikel 1. De gemeenteraad beslist om een tonnagebeperking in te voeren in Schildestrand vanaf 3,5 ton uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd diensten.

Artikel 2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersbord C21 met onderbord "uitgezonderd laden en lossen" en onderbord "uitgezonderd diensten".

Artikel 3. Het afschrift van het huidig besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en overgemaakt aan het loket lokaal bestuur.