Voorgeschiedenis

        Op 20 september 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om een proefopstelling te doen conform de voorstellen van de openluchtschool Sint-Ludgardis.

        Op 28 maart 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om de verkeerssituatie aan te passen omwille van het invoeren van een proefopstelling met nieuwe circulatie en het invoeren van fietsstraten in de schoolomgeving Sint-Ludgardis.

        Op 28 maart 2023 werd er een brief bezorgd aan de school Sint-Ludgardis om de ouders op de hoogte te brengen. Ook de bewoners van volgende straten werden op de hoogte gebracht van de nieuwe circulatie:

        Anemonenlaan

        Begonialaan

        Camelialaan

        De Liebaart

        De Zevenster

        Gouwberg

        Heidedreef

        Kortvoortbaan

        Kluisdreef

        Lijsterbeslaan

        Pater Nuyenslaan

        Rozenlaan

        Seringenlaan

        Op 13 juni 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om de ouders van de schoolgaande kinderen van Sint-Ludgardis en de bewoners van de wijk te bevragen over de proefopstelling van de schoolomgeving.

        Op 30 augustus 2022 werden de buurtbewoners van de schoolomgeving Sint-Ludgardis bevraagd naar aanleiding van de proefopstelling. De ingrepen gingen in vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022.

        Op 13 januari 2023 evalueerde de verkeerscel de proefopstelling in de schoolomgeving Sint-Ludgardis samen met de school Sint-Ludgardis, de wijkagent en de vertegenwoordiger van de naaste buurtbewoners.

        Op 23 januari 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het verslag van de evaluatie van de bijgestuurde proefopstelling in de omgeving van openluchtschool Sint-Ludgardis en besliste om aanpassingen te doen aan de proefopstelling. Deze wijzigingen gingen in na de krokusvakantie (eind februari 2023) en werden op het einde van het schooljaar 2022/2023 geëvalueerd. De buurtbewoners werden schriftelijk ingelicht van deze wijzigingen.

        Op 25 januari 2023 werd er een brief verstuurd naar de omwonenden van openluchtschool Sint-Ludgardis.

        Op 18 juni 2023 werden er geen opmerkingen ontvangen naar aanleiding van de brief van 25 januari 2023.

        Op 5 juli 2023 evalueerde de vekeerscel samen met school Sint-Ludgardis de proefopstelling van Sint-Ludgardis.

        Op 7 augustus 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de eindevaluatie van de verkeerssituatie van de schoolomgeving Sint Ludgardis en besliste dat de bevraging van de buurt niet herhaald moet worden.

        Op 29 januari 2024 besliste het college van burgemeester en schepenen om de aanvullende verordening voor het bestendigen van de situatie in de schoolomgeving van Sint-Ludgardis voor te leggen aan de gemeenteraad van 19 februari 2024.

 

Juridische gronden

        Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de
bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid.

        Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968, titel I hoofdstuk 2 over de aanvullende reglementen

        Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968, titel II over de plaatsing van verkeerstekens

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 23 en volgende over het parkeren

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

        De Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988

        Decreet van de Vlaamse regering van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

        Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer

 

Argumentatie

        De verkeerssituatie moet aangepast worden omwille van het bestendigen van de verkeerssituatie van de schoolomgeving van Sint-Ludgardis en het opheffen van de proefopstelling in de schoolomgeving Sint-Ludgardis.

        De tijdelijke politieverordeningen naar aanleiding van de proefopstelling moeten worden ingetrokken.

        De verandering draagt bij aan de prioritaire doelstelling "Veilige schoolomgevingen".

 

BESLUIT

Stemming:  21 stemmen voor: Dirk Bauwens, Olivier Verhulst, Kathleen Krekels, Peter Mendonck, Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Marijke Dillen, Kristof Droessaert, Valérie Van Genechten, Hendrik Bellens, Hans Hanssen, Philippe Verschueren, Laurenz Van Ginneken, Marleen Struyf, Micheline Duysens, Tara Godts, Valerie Michel, Yolande Avontroodt, Frederik Goemaere, Franky Cools en Els Heip

Artikel 1. De gemeenteraad beslist om de tijdelijke verordeningen inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van (bijsturing van) de proefopstelling Sint-Ludgardis van 20 september 2021, 29 augustus 2022 en 13 februari 2023 op te heffen.

Artikel 2. De gemeenteraad beslist om volgende verkeersmaatregelen te bestendigen:

        De Seringenlaan vanaf het kruispunt met de Rozenlaan tot aan het kruispunt met Gouwberg wordt een fietszone. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden F111 en F113.

        De Heidedreef vanaf de Pater Nuyenslaan tot aan het rijbaankussen ter hoogte van huisnummer 56 wordt een fietszone. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden F111 en F113.

        De Lijsterbeslaan wordt een fietszone. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden F111 en F113.

        De Heidedreef tussen de Lijsterbeslaan en de Seringenlaan wordt een schoolstraat. Deze maatregel wordt aangeduid met C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat'. Op volgende momenten is dit gedeelte niet toegankijk voor gemotoriseerd verkeer:

        van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 8.30 uur, op schooldagen;

        op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 uur tot 16.00 uur, op schooldagen;

        op woensdag van 11.50 uur tot 12.20 uur, op schooldagen;

        op vrijdag van 14.45 uur tot 15.15 uur op schooldagen.

        In de Heidedreef tussen de Lijsterbeslaan en de Seringenlaan wordt achteruit inparkeren verplicht. Deze maatregel wordt aangeduid met een verkeersbord E9a met onderbord Xa en onderbord "achteruit inparkeren verplicht".

        Aan de Seringenlaan op de hoek met de Heidedreef worden er zowel rechts als links 'kiss and ride'-zones ingevoerd met een lengte tot maximaal drie auto's. Deze wordt aangeduid met een verkeersbord E1 met een onderbord Xa, een onderbord "Kusje en weg van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur" en een onderbord met een informatieve afbeelding.

        Aan de Lijsterbeslaan aan de linkerzijde vanaf het kruispunt met de Heidedreef richting de Gouwberg wordt er een 'kiss and ride'-zone ingevoerd met een lengte tot maximaal drie auto's. Deze wordt aangeduid met een verkeersbord E1 met een onderbord Xa, een onderbord "Kusje en weg van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur" en een onderbord met een informatieve afbeelding.

        In de Heidedreef vanaf de Lijsterbeslaan tot met de Pater Nuyenslaan aan de rechterzijde wanneer je richting de Pater Nuyenslaan rijdt geldt een parkeerverbod op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 uur tot 9 uur en vanaf 14.30 uur tot 16 uur en op woensdag van 8 uur tot 9 uur en van 11.30 uur tot 12.30 uur. Deze maatregel geldt niet tijdens de schoolvakanties. Deze maatregel wordt aangeduid met een verkeersbord E3 met onderbord Xd en onderbord "MA-DI-DO-VR van 8u tot 9u en van 14.30 u tot 16u WOE van 8u tot 9u en van 11u30 tot 12u30 UITGEZ.SCHOOLVAKANTIES"

        De Lijsterbeslaan vanaf de Gouwberg richting de Heidedreef wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer. Deze verkeersmaatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F19 met een onderbord M18 en het verkeersbord C2 met onderbord M18.

        De Seringenlaan wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer in de richting van de Rozenlaan vanaf het kruispunt met de Heidedreef tot aan het kruispunt met de Rozenlaan. Vanuit de Rozenlaan kan je de Seringenlaan niet volgen richting de Heidedreef. Deze verkeersmaatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F19 met een onderbord M18 en met het verkeersbord C2 met onderbord M18.

        De Seringenlaan vanaf het kruispunt met de Heidedreef wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer richting de Gouwberg. Vanuit de Gouwberg mag je de Seringenlaan niet indraaien richting de Heidedreef. Deze verkeersmaatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F19 met een onderbord M18 en het verkeersbord C2 met onderbord M18.

        De Heidedreef wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt met de Lijsterbeslaan in richting van de Pater Nuyenslaan. Vanuit de Pater Nuyenslaan kan je de Heidedreef niet indraaien. Deze verkeersmaatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F19 met een onderbord M18 en het verkeersbord C2 met onderbord M18.

        De Heidedreef tussen het kruispunt met de Lijsterbeslaan en de Seringenlaan wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, dit richting de Seringenlaan. Vanuit de Seringenlaan kan je de Heidedreef niet indraaien. Deze verkeersmaatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F19 met een onderbord M18 en het verkeersbord C2 met onderbord M18.

        De Heidedreef vanaf het kruispunt met de Kluisdreef en tot aan het kruispunt met de Seringenlaan wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, dit richting de Seringenlaan. Deze verkeersmaatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F19 met een onderbord M18 en het verkeersbord C2 met onderbord M18.

Artikel 3. Het afschrift van het huidig besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en overgemaakt aan het loket lokaal bestuur.