Voorgeschiedenis

Op 30 oktober 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om te werken met het aanmeldingssysteem van AGODI vanaf schooljaar 2024-2025 voor basisschool de Wingerd.

 

Feiten en context

In de gemeente Schilde werken de scholen in het kader van flankerend onderwijs met een aanmeldingsprocedure, waarbij het verplicht is om een ombudsdienst inschrijvingen op te richten. De ombudsdienst staat in voor de eerstelijnsbehandelingen. Hierbij hoort ook een reglement dat handelt over de werking van de ombudsdienst. 

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, na wijzigingen

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikels 37/6 tot en met 37/70

        Omzendbrief BaO/2022/02 van 28 juni 2022

 

Argumentatie

        Het oprichten van een ombudsdienst inschrijvingen is verplicht.

        Elke organisator die de inschrijvingen laat voorafgaan door een aanmeldingsprocedure, richt een ombudsdienst voor inschrijvingen in die instaat voor de eerstelijnsbehandeling van:

        klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing;

        vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie;

        de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure.

        De werking van de ombudsdienst voor inschrijvingen wordt geregeld in een reglement van orde, opgesteld door de organisator van de aanmeldingsprocedure.

        Het reglement van orde bevat een bijlage waarin de nominatieve lijst van de leden van de ombudsdienst voor inschrijvingen is opgenomen. Wegens de mogelijke veranderende bezetting van de leden is het aangewezen om de functies te bepalen die in dit orgaan zetelen. De werkelijke invulling van de namen gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.

 

BESLUIT

Stemming:  21 stemmen voor: Dirk Bauwens, Olivier Verhulst, Kathleen Krekels, Peter Mendonck, Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Marijke Dillen, Kristof Droessaert, Valérie Van Genechten, Hendrik Bellens, Hans Hanssen, Philippe Verschueren, Laurenz Van Ginneken, Marleen Struyf, Micheline Duysens, Tara Godts, Valerie Michel, Yolande Avontroodt, Frederik Goemaere, Franky Cools en Els Heip

Artikel 1. De gemeenteraad keurt het reglement ombudsdienst inschrijvingen in het kader van flankerend onderwijs goed. 

Artikel 2. De gemeenteraad mandateert het college van burgemeester en schepenen om jaarlijks de ledenlijst van de ombudsdienst inschrijvingen te actualiseren.