Feiten

Op 8 januari 2023 meldt mevrouw Véronique Bruyland Tulpenlaan 14, dat op adres Tulpenlaan 16, een acuut gevaar dreigt door 1 den.

Deze boom vormt een direct gevaar door:

        verwonden;

        beschadigen.

 

Juridische gronden

        Artikel 6.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is
Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband indien deze bomen een acuut gevaar vormen en nadat de burgemeester voorafgaandelijk schriftelijk heeft ingestemd met het vellen.

        Artikel 14 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Iedere persoon die ingrijpt op of in de onmiddellijke omgeving van natuurlijke en deels natuurlijke habitats of ecosystemen en deze ernstig schaadt, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen.

 

Argumentatie

        Op basis van de aanvraag wordt geoordeeld dat er zichtbare kenmerken zijn die wijzen op:

        wortelbreuk;

        recentelijk schuin zakken waardoor de boom uit zijn natuurlijk evenwicht is.

 

De kenmerken zijn van dergelijke aard dat er voldoende argumenten zijn om de boom onmiddellijk te vellen.

        Het acute gevaar is onomkeerbaar zelfs na nemen van maatregelen (onderhoudssnoei, verwijderen van dode takken, verankeren van de kroon, groeiplaatsverbetering, ...).

        Het nemen van tijdelijke maatregelen (instellen van een veiligheidsperimeter, het afsluiten van het terrein, boom- of kruinverankering, ...) biedt niet voldoende garanties om de veiligheid te garanderen.

        Het direct gevaar is sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in de normale vergunningsprocedure.

        Gezien de zorgplicht in het decreet Natuurbehoud wordt op het perceel een heraanplanting opgelegd met 1 inheemse, streekeigen, standplaatsgeschikte, hoogstammige loofboom van eerste grootte, plantmaat 10/12.

 

BESLUIT

Artikel 1. De burgemeester stemt in voor het hoog dringend vellen van een 1den in de Tulpenlaan 16, aangevraagd door mevrouw Véronique Bruyland.

Artikel 2. De burgemeester legt volgende voorwaarden op:

        uiterlijk het volgende plantseizoen te voorzien in een heraanplanting met 1 streekeigen, standplaatsgeschikte, inlandse, hoogstammige loofboom van eerste grootte, plantmaat 10/12;

        de heraanplant dient op minimum 2 meter van de perceelsgrens te gebeuren;

        alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om de nieuwe aanplanting te laten slagen. Bij uitval wordt in het eerstvolgende plantseizoen een nieuw en gelijkwaardig exemplaar aangeplant. Deze voorwaarde blijft gelden tot de boom in volle wasdom is;

        een kopie van deze schriftelijke instemming wordt ter plaatse uitgehangen op zodanige wijze dat deze leesbaar is van de openbare weg en dit tijdens de ganse duur van de werken.

Artikel 3. Een afschrift van de schriftelijke instemming van de burgemeester wordt aan de aanvrager/eigenaar overgemaakt.

Artikel 4. Een afschrift van de schriftelijke instemming van de burgemeester wordt aan de leden meegedeeld op de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen.